کد کلاس : ۲۲۰۹۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۶اسفند
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۷۷۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۱۶اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۲ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۶اسفند
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۲۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷اسفند
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۱۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷اسفند
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۲۴۳ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۱۴۳ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۹۳۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۷اسفند
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۹۴ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۸اسفند
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۴۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۸اسفند
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۸۳ مدت کلاس : ۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۸اسفند
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۳۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۸اسفند
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۸۰۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۹اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۹اسفند
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۲۵۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۹اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۲۳۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۹اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۹۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۸۲۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds (مدوپوشاک)
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۵ مدت کلاس : ۳۶۹ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۴اسفند
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۷۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۵اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۴۰۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۵اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۸۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۶اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۵۰۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رشت
۲۶اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۰۹۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۶اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۲۳۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۶اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند