کد کلاس : ۲۱۷۰۷۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۴۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۲بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۵۶۷ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۸۱۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۳بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۵۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۳۸۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵بهمن
۲۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۵۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵بهمن
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۶۶۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۰۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، دوشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، سه شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰، پنجشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰،
علیرضا حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵بهمن
۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۷۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
علیرضا حیدری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۵۵۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۱۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷بهمن
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷بهمن
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۱۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۷بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۶۷۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸بهمن
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۸بهمن
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۷۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۸بهمن
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۹بهمن
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۵۱۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۹بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۹بهمن
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۱۳۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۰۹بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۵۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۸ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰بهمن
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۶۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰بهمن
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱بهمن
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۲بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند