کد کلاس : ۲۱۴۰۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۶۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
صابر صفاتیان
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۶۳۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۰آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۷۶۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۰آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۲۵۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر صابر صفاتیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آبان
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۹۰۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۱آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۴۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۱آبان
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۱۸۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۲آبان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۲آبان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۴آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۳۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۵آبان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۵آبان
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۸۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۲۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۷۰۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۶آبان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۶آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۷۱۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶آبان
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۱۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۶آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۵۵۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۵۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۸آبان
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸آبان
۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۰۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۸آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۴۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
علی مولوی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۶۷۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ونک
۱۹آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۱۹۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۹آبان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۱۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰آبان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۰ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا مسکوکی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱آبان
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۱آبان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۹۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۱آبان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند