تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۳۰دی
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۲بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۰۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۲۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۲۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲بهمن
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۲بهمن
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۷۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۰۴بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۱۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۶بهمن
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۹۵۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۹۵۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷بهمن
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۴۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۷بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ندا کاووسی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷بهمن
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۷۰ مدت کلاس : ۵ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۷بهمن
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۸بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۰بهمن
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۱بهمن
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۱۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۱بهمن
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند