کد کلاس : ۲۱۳۱۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مرجان فکوری نسب
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آبان
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱آبان
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی صفایی اصل
سعادت آباد
۱۵آبان
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آبان
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۱۶آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۱۷آبان
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرناز فرازمند
سعادت آباد
۱۸آبان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۷۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۸آبان
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸آبان
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۸۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸آبان
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۰۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸آبان
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۰۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
قیطریه
۱۸آبان
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۶۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۶۱۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۸آبان
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۶۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۶۱۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
قیطریه
۱۸آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴۱۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آبان
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰آبان
۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱آبان
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱آبان
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۴آبان
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۴آبان
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۷آبان
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۲۹آبان
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۰۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۳۰آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۲آذر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آذر
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
رشت
۲۶آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند