با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۲۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۲۵آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۲۶آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۳۰۶۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۲۶آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۳۵۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۴۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۲۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۳۲۴۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۲۹آذر
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اینفوگرافیک

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آذر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مرجان فکوری نسب
سعادت آباد
۰۳دی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۱۰۳۸ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۵دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۰۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۵دی
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۵دی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۵دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۵دی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۲۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۷دی
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۳۲۴۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۷دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۸ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۹دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۱۳دی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تایپوگرافی

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد حسین نقشینه
سعادت آباد
۲۷دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۰۲اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند