تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۵۰۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رامین صالح پور
نیاوران
۱۰آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۶۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۱۴آبان
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند