کد کلاس : ۲۱۶۱۲۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۱آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۲آبان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۰۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۸آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۹آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۰آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۰۵۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند