کد کلاس : ۲۱۹۲۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۷بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۷۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۷بهمن
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۸بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۸۹۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۸بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۳بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۰۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۳بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۶بهمن
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۰بهمن
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند