کد کلاس : ۲۰۹۷۶۶ مدت کلاس : ۲۸۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۸تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۹تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۲۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹تیر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۴۹ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۹تیر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۳۵۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۳۰تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۹۳ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مرداد
۲۴,۷۳۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۶۲ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۹مرداد
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹مرداد
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹مرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۹۲۹ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۹مرداد
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۴ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۱مرداد
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۳۴۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱مرداد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۵۳ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۲مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۰۰ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶مرداد
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۰۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷مرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳مرداد
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۴۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳مرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۴مرداد
۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۲۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵مرداد
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۳۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۶مرداد
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۳۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶شهریور
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند