ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سید جواد عظیمی
سعادت آباد
۲۲تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر حسام الدین رستگارزاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲تیر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
سعادت آباد
۲۲تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۲تیر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۴۷۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فاطمه سادات برغمدی
سعادت آباد
۲۲تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۷۵ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
پدرام حسین نخعی
سعادت آباد
۲۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۳تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۸ مدت کلاس : ۳ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۹ مدت کلاس : ۵ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳تیر
۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۵۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۴تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۴تیر
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۱۶۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴تیر
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۶۵۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر نسرین مؤید
سعادت آباد
۲۴تیر
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۴تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۹۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۲۵تیر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۷۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند