به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶فروردین
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۴۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷فروردین
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۲۲فروردین
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۸۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۲فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۴۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۲۳فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۲۳فروردین
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴فروردین
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۵فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۲۷فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۷فروردین
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۳۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۲۸فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۶۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۷۰۱ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم جعفری پیروز
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۸۰۲ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۸فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۹۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فرشید قدیمی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰۹۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۷۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند