با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۲۰۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر الهه مهدی
ابن سینا
۱۵آذر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۱۵آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۱۵آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۱۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۱۶آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۱۶آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۱۷آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۰ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۱۷آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ابن سینا
۱۸آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۴ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۹آذر
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۱۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۹۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۰۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر میثاق شوشتری
ابن سینا
۲۱آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۱آذر
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۶ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۲۱آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۲۱آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۲۱آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۳۳۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۱آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۲۲آذر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Switch

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۲آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۲آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۱۱۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
ابن سینا
۲۲آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۲۳آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند