با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۱۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۸آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ابن سینا
۱۸آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۳۲۹۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

TOEFL

کد کلاس : ۲۰۲۱۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۳۳۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۱آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Intensive IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۳آذر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۴آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۱دی
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی B1.3

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷دی
۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند