به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۲۸فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۶ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۵۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۴۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۹فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۴۹۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۹فروردین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۲۹فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۲۹فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۹۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۲۹فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۹فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۹فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹فروردین
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۹فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۹فروردین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۱۲ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۹فروردین
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۲۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۹فروردین
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۹فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۴ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند