کد کلاس : ۲۰۸۱۶۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۶۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۶۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۷۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۴۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۶۳۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۵۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۷۶۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میرداماد
۲۸تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۷۹۶ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سیدخندان
۲۸تیر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۸تیر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۸تیر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۸تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۲۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۶۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۲۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۲۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۲۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۲۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۸تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند