به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۴ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۷۱ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
میترا نقی زاده
سعادت آباد
۲۲فروردین
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۴ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۳۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۲۲فروردین
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۱۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲فروردین
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۰۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲فروردین
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۴۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۲۳فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۱۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۳فروردین
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۲ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۸۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳فروردین
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند