ویژه

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۴۹۸۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۰۲اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۳۷۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
سعادت آباد
۰۲اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه برداری زمینی با توتال استیشن

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حامد صابری
سعادت آباد
۰۲اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۰۲اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۷۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۲اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۰۰۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۰۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۰۰۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر امین رضا زارع
ابن سینا
۰۳اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۸۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
سعادت آباد
۰۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours B1.1

کد کلاس : ۲۰۴۹۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
صفورا فرهمندی
سعادت آباد
۰۳اسفند
۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳اسفند
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۶ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۸۰۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۳اسفند
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۵۸۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۵۹۳۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا ایزدی متین
سعادت آباد
۰۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اسکیس و راندو

کد کلاس : ۲۰۶۱۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳اسفند
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

کد کلاس : ۲۰۳۲۳۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعید یوسفی
سعادت آباد
۰۴اسفند
۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۵۰۰ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۴اسفند
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۳۵۹۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۴اسفند
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۴اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۴۳۲۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۴اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۰۴اسفند
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۴۸۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۱۳۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیامک عرفانیان
غرب
۰۴اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Pre-Intermediate 4

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۳ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۰۴اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند