کد کلاس : ۲۱۴۴۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۵مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵مهر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۴۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۵مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۵مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۲۸۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مهر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۶مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۶مهر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۳۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶مهر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۰۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۷مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۳۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۷مهر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۶۰ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸مهر
۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۶۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸مهر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۸۹۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۰۸مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۸مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۸مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر زهرا هانی
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸مهر
۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۱۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۸مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸مهر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۸مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸مهر
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۸مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند