تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۴بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۶۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴بهمن
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۷۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۴بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۹۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۴بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۵بهمن
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۱۶بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۷بهمن
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۹۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۰۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۷بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۰۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸بهمن
۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۳۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۲۳بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۴بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۰۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵بهمن
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۶بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۷بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۷بهمن
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۷بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند