به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۰۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۸فروردین
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۲۸فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۹فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۴۹۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۹فروردین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۲۹فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۲۹فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۹۷۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۲۹فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۷۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۳۰فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۰فروردین
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱۳۸ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۳۱فروردین
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۳۱فروردین
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۱فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۳۱فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۱فروردین
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۷۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۳۱فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
صفا کاوه
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۰۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۱اردیبهشت
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۱۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۰۲اردیبهشت
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۹۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی نیک نژاد دیزجی
ابن سینا
۰۲اردیبهشت
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
محسن معدنی
ابن سینا
۰۳اردیبهشت
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۰۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۰۴اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۰۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی اتحادفر
ابن سینا
۰۴اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مهدی اتحادفر
ابن سینا
۰۴اردیبهشت
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۰۵اردیبهشت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۲۲۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عباسعلی عباسی
ابن سینا
۰۵اردیبهشت
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند