به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۰۸خرداد
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
احمد دستاویز
ابن سینا
۰۸خرداد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۸خرداد
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۶۲۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳خرداد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۵۴ مدت کلاس : ۶ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸خرداد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۸۳ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۶۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباس دین محمدی
ابن سینا
۲۲خرداد
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۲خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۴خرداد
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۴خرداد
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۶خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶خرداد
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۴تیر
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۶ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۵تیر
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حافظ
۱۳شهریور
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند