کد کلاس : ۲۱۰۲۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۱مهر
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۶۹۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
تهرانپارس
۱۳مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۰۹۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
رشت
۰۶آبان
۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۳۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
تهرانپارس
۰۸آبان
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
تهرانپارس
۱۳آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۶۶۳ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
تهرانپارس
۲۰آذر
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۲۱ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۰۶دی
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
تهرانپارس
۱۸دی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند