طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۳۱۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.3

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.2

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.5

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.3

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.2

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.5

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۵۶۴۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

باقلوا ترکیه ای

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۴اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مرضیه قهرمانی
سعادت آباد
۰۴اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۴اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# windows applications

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۶۳۳۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۰۴اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۶ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۴اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رازهای گفتگوی اثربخش

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بر خویشتن

کد کلاس : ۲۰۲۱۵۰ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۵اسفند
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۴۷۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ستاره میلادی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۸۸۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Labview

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۵اسفند
۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۵۵۲۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۰۵اسفند
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۵اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۰۵اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند