کد کلاس : ۲۱۴۵۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۹۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۸مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۹مهر
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۵۸۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۶۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۷۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۰مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴۳۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۰مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۰مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۰مهر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰مهر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۱۰مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۰مهر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۰مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۷ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۱۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۵۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند