کد کلاس : ۲۰۹۸۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۴تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۲۰ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
امین رستمی فر
نیاوران
۲۴تیر
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۵۵۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۴تیر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۷۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۴تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۷۵۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۴تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۴تیر
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۰۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰،
تهرانپارس
۲۴تیر
۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۱۷۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۴تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۵تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۹۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۲۵تیر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۲ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۵تیر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۶۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۵تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۲۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۲۵تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۵۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سیدخندان
۲۵تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
انقلاب
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۵۹۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
قیطریه
۲۵تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۵تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند