کد کلاس : ۲۱۴۳۰۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۳۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۷مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۷مهر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۶۰ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۶۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸مهر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۸۹۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۸مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۸مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۲۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر زهرا هانی
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸مهر
۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۸مهر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۹مهر
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۶۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۷۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۸۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۰مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۰مهر
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۰مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۰مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۱مهر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۱مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۱مهر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۱مهر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند