کد کلاس : ۲۱۱۰۸۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
انقلاب
۲۵تیر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۰۳۸۹ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
میرداماد
۲۶تیر
۲۰,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۰۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۴ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۱۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۵۱۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۷۹۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۸ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۶۹ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۷۰ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۴۸۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۶۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی صفایی اصل
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۶۶۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۶تیر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۶۶ مدت کلاس : ۲۸۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۱۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۶تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۵۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۶تیر
۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند