کد کلاس : ۲۱۴۴۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۹۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱مهر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۰۱ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۸۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۹۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علیرضا حمداللهی
سعادت آباد
۱۱مهر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۲مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۴۶۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۲مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۹۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۲مهر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۶۹۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مجتبی صمدی
تهرانپارس
۱۳مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴۷۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیامک عرفانیان
شمال غرب منطقه 22
۱۳مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۳مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴مهر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۹۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۴مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۴۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۱۵مهر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۵مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۹۰۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۱۵مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۵مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
مشهد
۱۵مهر
۳,۸۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۷۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۶مهر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۹۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۶مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۰۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۸مهر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸مهر
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۴۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۱۸مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۸مهر
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۴ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۸مهر
۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹مهر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۰مهر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
مشهد
۲۰مهر
۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند