به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۲ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۵فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۵فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۸ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۰۹ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۱۱۱ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۵فروردین
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۷۴۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۶فروردین
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۱۶ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶فروردین
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۶فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۶فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۲۶فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۳۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۷فروردین
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۲۷فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۷فروردین
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۴۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۷فروردین
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۰۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷فروردین
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند