ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۹۰۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر مرتضی مشهودی
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۲۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۶تیر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۰۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۱۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۴۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۶تیر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۱۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۰۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۴۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۵۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۵۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۶۱ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۷۹۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیده معصومه اردهاری
سعادت آباد
۲۶تیر
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۶تیر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
پیروزی
۲۶تیر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۳۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سعادت آباد
۲۶تیر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۱۱۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۲۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
سعادت آباد
۲۶تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۲۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند