کد کلاس : ۲۱۴۵۹۷ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۰مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۲۱مهر
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۱۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳مهر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۴۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۳مهر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۶۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۳مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علی پشتکاری
شمال غرب منطقه 22
۲۴مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۷۳ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۴مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۲۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۴مهر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۵۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۴مهر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۷مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۳۰۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸مهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۴۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۹مهر
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۱۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۹مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۹۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۹مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۶۰۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۹مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰مهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۴۷ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۲آبان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۴۲۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۲آبان
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۲آبان
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۲آبان
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۷۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۲آبان
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۰۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۴آبان
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹۵۶ مدت کلاس : ۱۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۶آبان
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۳۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
تهرانپارس
۰۸آبان
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸آبان
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۴ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۲آبان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶آبان
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۷۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۶آبان
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند