کد کلاس : ۲۰۶۹۴۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۵۰ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۸۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۹۹ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۰۳۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۳۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۰۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۴۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۱۸۰ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
انقلاب
۲۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۸۴ مدت کلاس : ۵ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۲۲۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند