به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۷ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۸۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۴ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۲۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۴۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۶۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۸فروردین
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۸۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۰ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۰۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند