با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳آذر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و فنون مذاکرات تجاری

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 3

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۳آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : طراحی اتصالات (ویژه سازه های فولادی)

کد کلاس : ۲۰۲۱۲۸ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.5

کد کلاس : ۲۰۲۱۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۲۵۲ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.6

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A2.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.3

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B1.4

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.1

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English B2.5

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English C1.3

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
یاشار شوکت فدایی
ابن سینا
۰۳آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۳۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۳آذر
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۳۹۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۳۹۵ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۳آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۴۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تلفیقی Word+Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۴۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۴۹۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۰۳آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۵۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۳آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۵۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
غرب
۰۳آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۷۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند