کد کلاس : ۲۰۹۵۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۷۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۹۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۲۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۶۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۴۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۴۷ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۶۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۷تیر
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۹۷۴ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۷۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۹۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۳۰ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۷تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۰۴۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۱۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۲۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۷تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۱۳۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۴۷ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۴۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۵۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۵۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۲۹۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۷تیر
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۰۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۷۴ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۷تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۷تیر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۳۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۴۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۵۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند