حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۰۹اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CEH

کد کلاس : ۲۰۴۷۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۰۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۹اسفند
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمدرضا داعی
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.2

کد کلاس : ۲۰۴۸۹۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی تاسیسات

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقشه های فرایندی و تحلیل مخاطرات (PFD, P&ID, HAZOP)

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۴ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جوشکاری عملی گاز محافظ GMAW

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی دینامیکی فرایند با نرم افزار HYSYS DYNAMIC

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۰۹اسفند
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۴۹۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۹اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مانی امینی خویی
ابن سینا
۰۹اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۱۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جوشکاری عملی الکترود دستی SMAW

کد کلاس : ۲۰۵۲۱۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تلورانس های ابعادی و هندسی (GD&T)

کد کلاس : ۲۰۵۲۱۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری به کمک CATIA IV

کد کلاس : ۲۰۵۲۱۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک NX II

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایندهای شکل دهی به کمک AUTOFORM

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک Rapidform/Geomagic Design X

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی صنعتی به کمک Rhino

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB ویژه مهندسی کنترل

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۹اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۵۲۷۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الکترونیک صنعتی

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۹اسفند
۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند