به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۷ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۱۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۸فروردین
۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
غرب
۲۸فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۸فروردین
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۳۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۸فروردین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۳ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۵۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸فروردین
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۱۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۳۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۳۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند