+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۶۲۷ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرقدس
۲۷تیر
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۸۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۷تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۳۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۳۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۸ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۷تیر
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷تیر
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۷تیر
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۶۱ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۷۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷تیر
۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۷تیر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰،
رشت
۲۸تیر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۱۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۴۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۴۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۸تیر
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۵۳ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۵۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۵۹ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۶۴ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۶۸ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۷۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۷۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۸۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۴۸۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸تیر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند