ثبت نام در دپارتمان علوم مالی و حسابداری
دپارتمان علوم مالی و حسابداری
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۵۰۵ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۲مرداد
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۶۳۱ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباسعلی عباس قمی
سعادت آباد
۲۲مرداد
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۴۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمید حسن کاشی
سعادت آباد
۲۲مرداد
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سیدرضا فاضل
سعادت آباد
۲۲مرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۴مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۴مرداد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند