کد کلاس : ۲۱۰۵۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۰تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۸تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۳۰تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۹۱۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۰۹مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند