تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۱۲۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۱شهریور
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۵۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۲شهریور
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۱۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
ونک
۰۲شهریور
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۳شهریور
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند