به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
کد کلاس : ۲۰۷۳۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۷فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۶فروردین
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۶۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۲۸فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۸۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۸۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۳۰فروردین
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۱۹اردیبهشت
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰اردیبهشت
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۱۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
احسان کریمی مهاجر
سعادت آباد
۰۱خرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند