کد کلاس : ۲۱۰۴۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۱۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
قیطریه
۲۶تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۲۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۱مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۲مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۴۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۰۵مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۶مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۱۲مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۳۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۲مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۱۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۵مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۳۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۱۷مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۷۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
رشت
۳۰مرداد
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند