به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
غرب
۲۴فروردین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۳۰۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۵فروردین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۹فروردین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۵۷۱۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۰۲اردیبهشت
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۷۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۸۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اردیبهشت
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۲۸۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مهدی شکراله زاده
ابن سینا
۰۱خرداد
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند