پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

1- آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
2- آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
3- ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
4- پنجره Format Cells تمامی تب ها
5- اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
6- تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
7- Conditional Formatting
8- قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
9- آدرس دهی نسبی و مطلق
10- اعتبار سنجی
11- صفحه بندی و چاپ
12- توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
13- توابع Average, Countif, Sumif
14- قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
15- تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
16- نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
17- Data Validation
18- Page Setup و Print
19- سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
20- مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
21- قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۸۱۳۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۴بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۵بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۶۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۸بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۹بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۳بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۶بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۷۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۸بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۱۸۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹اردیبهشت
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند