پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

1- آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
2- آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
3- ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
4- پنجره Format Cells تمامی تب ها
5- اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
6- تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
7- Conditional Formatting
8- قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
9- آدرس دهی نسبی و مطلق
10- اعتبار سنجی
11- صفحه بندی و چاپ
12- توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
13- توابع Average, Countif, Sumif
14- قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
15- تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
16- نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
17- Data Validation
18- Page Setup و Print
19- سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
20- مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
21- قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۸۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۹بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۵۸۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۳بهمن
۲,۲۸۸,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند