پیش نیاز

آشنایی با کامپیوتر

کسب توانایی

آشنایی با برنامه نویسی تحت سرور به زبان PHP و ایجاد پایگاه داده در MYSQL و پیاده سازی CRUD و ساماندهی برنامه های تحت وب

سرفصل ها

Introduction
Server-side Scripting
Installing Xampp
PHP Syntax
Hello World in PHP
Outputting Text & HTML
Escape Characters
Comments
Embedding PHP in HTML
Variables
Defining Variables
Data Types
Integer Type
Floating-Point Type
Bool Type
String Type
Null Type
Type casting
Get type
Constants
Operators
Assignment Operators
Arithmetic Operators
Combined Assignment Operators
Increment and Decrement Operators
String Operators
Operator Precedence
Form Handling
Conditionals
Comparison Operators
If Statement
Logical Operators
Nested IF Statements
Ternary Operator
Switch Statement
Loops
While Loop
Do-while Loop
For Loop
Break & Continue
Arrays
Indexed Arrays
Associative Arrays
$_SERVER
Multidimensional Arrays
Iterate array
Foreach Loop
Sorting Arrays
Array Function
String Function
Math Function
Date & Time Function
Misc Functions
Error Handling
Defining Functions
Calling Functions
Function Parameters
Default Parameters
Return Statement
Scope and Lifetime
include , require, include_once , require_once
Introduction to Relationship Databases
SQL Tutorial
Mysql & phpmyadmin
Php connect to Mysql
redirect user
File Uploading
Sending Email
Sessions
php object oriented programming
Class
Encapsulation
Property
Method
Instantiating an Object
Constructor
Destructor
Inheritance
Polymorphism
Abstract

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند