پیش نیاز

رده سنی 13 الی 15 سال

کسب توانایی

آشنایی با مفهوم دقیق کار آفرینی و آشنایی با مسیر موفقیت در کسب و کارها

سرفصل ها

انتخاب های شغلی شما در آينده
min 30( کارمند شدن،کارآزاد و يا کارآفرينی(
هر کدام چه ويژگی ها و جنبه های
مثبت و منفی دارند.

آشنايی با مفهوم کارآفرينی و کارآفرين min 30
آيا راه اندازی هر کسب و کاری،
کارآفرينی است؟
مطالعه موردی يک:نوجوانانی که
کارآفرينان موفقی شدند.
مدل کسب و کار به زبان ساده min 30
برای اينكه کسب و کار خودتان را داشته
باشيد،چه مهارت هايی بايد
فرابگيريد؟)مهارت فروش،مهارت ارتباط
گرفتن، مهارت برخورد با شكست و ...(

مطالعه موردی دو: بررسی مسير موفقيت
برخی برندهای بزرگ

شغل دوم درآمد اول، آيا ممكن است؟ min 30
داشتن چندين منبع درآمد min 30
کسب و کارهای آينده چگونه خواهند
بود؟

فرصت ها و ايده های تجاری را از کجاها
شكار کنيم؟

توصيه های پدر پولدار به فرزندش
)برگرفته از نوشته های رابرت کيوساکی(

جمع بندی و توصيه های پايانی

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۰۸۹۷۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸مهر
۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند